Sunday, April 29, 2007

ShaoLin Monk Generation Names


ShaoLin Monk Generation Names

1. Fu Yu Hui Ju
2. Hui
3. Zhi
4. Zi
5. Jue
6. Zi
7. Ben
8. Yuan
9. Ke
10. Wu
11. Zhou
12. Hung
13. Pu
14. Guang
15. Zong
16. Dao
17. Qing
18. Tong
19. Xuan
20. Zu
21. Qing
22. Jing
23. Zhen
24. Ru
25. Hai
26. Zan
27. Ji
28. Chun
29. Chen
30. Su
31. De
32. Xing
33. Yong
34. Yan
35. Heng
36. Miao
37. Ti
38. Chang
It should be noted that this lineage does not begin wih ShaoLin's founder, Ta Mo. Multiple schools are emerged from Ta Mo. These were all formalized into one school by the eminent monk Fu Yu Hui Ju. He is considered first in the lineage but not the founder.

No comments: